• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Προστασία ανταγωνισμού

Προστασία ανταγωνισμού

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Δευτέρα 3 & Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 17:00 – 21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Η Προστασία  του ανταγωνισμού. Αντικείμενο, περιεχόμενο  και πεδίο εφαρμογής του συνδυαστικού Ενωσιακού και  Εθνικού Νομικού Πλαισίου, μετά τη θέση σε ισχύ της Οδηγίας ΕΕ 2019/1  για τη διασφάλιση της εύρυθμης  λειτουργίας της αγοράς.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή στους συμμετέχοντες της δυνατότητος να αντλήσουν τις αναγκαίες πληροφορίες και να  εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, μέσω ενός ολοκληρωμένου και επικαιροποιημένου  νομικού «οπλοστασίου», που συγκεντρώνει το σύνολο των ισχυουσών, επί του παρόντος, ενωσιακών και εθνικών διατάξεων, οι οποίες εφαρμόζονται συνδυαστικά.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται Νομικούς και Οικονομικούς Συμβούλους επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Ενδιαφέρει άμεσα δικηγόρους, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς με αντικείμενο συναφές προς τα ζητήματα του ανταγωνισμού.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Η Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΣΛΕΕ) και οι κανόνες που αυτή περιλαμβάνει ως προς τον Ανταγωνισμό (άρθρα 101-109).

Η ενωσιακή Πολιτική Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Στόχοι, νομική βάση, προϋποθέσεις εφαρμογής, επιτεύγματα.

Οι Κανονισμοί (ΕΣ) 2003/1 και (ΕΚ) 2004/139.

Η πρόσφατη Οδηγία (ΕΕ) 2019/1 (σε ισχύ από 05/02/2019).

Αντικείμενο προστασίας και πεδίο εφαρμογής του συνδυασμού των ως άνω κανόνων.

Ανταγωνισμός «εφικτός» (“workable competition”) , «εσωτερικός/εξωτερικός» (“internal” ή “inter partes”/”external”) και συναφείς περιορισμοί για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους (“hard core restrictions”).
Προσαρμογή του κανόνος της εδαφικότητος (“ratione loci”) αναλόγως τόπου επελεύσεως του αποτελέσματος.

Το ανεφάρμοστο του άρθρου 101 στις “intra group” συμφωνίες και ο καταλογισμός της αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς της θυγατρικής στην μητρική.
Δεσπόζουσα θέση και καταχρηστική εκμετάλλευση, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και εξαγορές. Συγκέντρωση κεφαλαίων : πότε κηρύσσεται ασυμβίβαστη.

Δημόσιες Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος.

H υποχρέωση των κρατών-μελών, που θεσπίζει η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1, να διασφαλίζουν την διαδικασία ελέγχου των παραβάσεων των άρθρων 101-102 ΣΛΕΕ, της άσκησης των εξουσιών από τις εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού και της προστασίας των δικαιωμάτων υπεράσπισης των επιχειρήσεων (δικαιώματος ακρόασης, δικαστικής προσφυγής κ.ά) και ταχείας εκτέλεσης των αποφάσεων.

Εξουσίες των Αρχών Προστασίας του Ανταγωνισμού που προβλέπει η νέα Οδηγία: διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων, ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε επιχειρηματικό χώρο, μεταφορικό μέσο, δικαίωμα ελέγχου βιβλίων, στοιχείων, πληροφοριών και αρχείων, ανεξαρτήτως μέσου αποθήκευσης αυτών.

Δικαίωμα λήψεως αντιγράφων, σφράγισης επαγγελματικών χώρων, βιβλίων και αρχείων και πρόσκλησης για παροχή διευκρινίσεων των νομίμων εκπροσώπων και/ή υπαλλήλων.

Δικαίωμα λήψεως αναγκαίας για τον ελεύθερο έλεγχο συνδρομής εκ μέρους αστυνομικών ή άλλων συναφών οργάνων, προληπτικώς ή κατασταλτικώς.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται προηγουμένη έγκριση της αρμοδίας Δικαστικής Αρχής

Κυρώσεις επιβαλλόμενες μετά την διαπίστωση της παράβασης. Επιβολή προσωρινών μέτρων σε περίπτωση κατεπείγοντος λόγω κινδύνου επελεύσεως σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης.

Υπολογισμός προστίμων αναλόγως βαρύτητος και διαρκείας της παράβασης. Ανώτατο ύψος αυτών. Επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Συναινετικός διακανονισμός.

Το «πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης»: ορισμός, περιεχόμενο, προϋποθέσεις υπαγωγής, διαδικασία, δεσμεύσεις, ευεργετήματα για την συνεργαζομένη επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο. Συνοπτικές αιτήσεις που καλύπτουν περισσότερα από τρία κράτη-μέλη.

Η αμοιβαία συνδρομή και η αναγκαία συνεργασία μεταξύ των εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού. Γενικές αρχές συνεργασίας. Αιτήσεις εκτελέσεως αποφάσεων. Διαφωνίες μεταξύ των Αρχών για κοινοποίηση ή εκτέλεση αποφάσεων που επιβάλλουν χρηματικές ποινές και επίλυση αυτών.

Προθεσμίες παραγραφής και αναστολή ή διακοπή τους κατά την περίοδο εκκρεμότητος προς εκτέλεση ενώπιον Αρχής άλλου κράτους-μέλους.

Ο ρόλος των εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού ενώπιον των δικαστηρίων.

Η σύσταση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού.

EΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Χατζηπαντελή Φωτεινή, 210 5284327, e-mail: marketing@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 3 & Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 17:00 – 21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια