• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

GREEN PUBLIC PROCUREMENT/GPP -Πράσινη Δημόσια Σύμβαση

GREEN PUBLIC PROCUREMENT/GPP -Πράσινη Δημόσια Σύμβαση

 ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 09:30-16:00
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

 Η “Πράσινη” Δημόσια Σύμβαση (GREEN PUBLIC PROCUREMENT/GPP ). Ευρωαπίκό και Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο. Προδιαγραφές – Κριτήρια- Κατάρτιση- Χρηματοδότηση

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη παρουσίαση και αναγκαία ενημέρωση των εμπλεκομένων Αρχών και Φορέων για τις παρεχόμενες  από την Ε.Ε.  δυνατότητες και τους διαθεσίμους πόρους που επιτυγχάνουν, με απλές και αποτελεσματικές προσεγγίσεις, την σύναψη δημοσίων συμβάσεων για λήψη αγαθών, υπηρεσιών και  εκτέλεση έργων με τις μικρότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συνεπώς, εφαρμόζουν την επιτακτική, πλέον, ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Αναθέτουσες  Αρχές ,  Οικονομικούς  Φορείς, κυρίως   δε σε: , Υπευθύνους και Στελέχη των αρμοδίων Τμημάτων (Προμηθειών, Έργων κ.ά),   Οικονομικά, Διοικητικά & Τεχνικά Στελέχη  Επιχειρήσεων & Οργανισμών καθώς και σε  όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων, ως προς όλα τα στάδια αυτών.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ι. Εισαγωγή
• Tα συνεχώς αυξανόμενα μέτρα εκ μέρους της Ε.Ε. αλλά και των διεθνών οργανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.
• Ορισμός -βασικά χαρακτηριστικά – πεδίο εφαρμογής της ΠΔΣ
• Θεσμικό ευρωενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, νομικές πτυχές – θεμελιώδεις αρχές της ΣΛΕΕ εφαρμοζόμενες στην «πράσινη» δημοσία σύμβαση
• Πολιτική ΠΔΣ και ειδική περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε.
• Καθορισμός σχετικών προτεραιοτήτων και στόχων και παροχή κινήτρων
• Κατάρτιση και καθοδήγηση
• Πηγές κριτηρίων για τις ΠΔΣ και την χρηματοδότησή τους
• Κριτήρια επιλογής – κριτήρια αναθέσεως

ΙΙ. Προκαταρκτικό στάδιο
• Χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων
• Δικτύωση
• Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης των «πρασίνων» δημοσίων συμβάσεων
• Διαβούλευση με την αγορά
• Δημιουργία επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για τις ΠΔΣ
• Συμφωνίες-πλαίσιο
• – Ορισμός των απαιτήσεων κάθε συγκεκριμένης σύμβασης
• Ορισμός του αντικειμένου
• Περιβαλλοντικές τεχνικές προδιαγραφές
• Προσδιορισμός των υλικών και των μεθόδων παραγωγής
• Χρήση της δυνατότητος εναλλακτικών προσφορών
• Χρήση κριτηρίων και σημάτων ΠΔΣ ΙΙΙ. Εκτελεστικό στάδιο
• Εξακρίβωση της δυνατότητος συμμόρφωσης με τις τασσόμενες ειδικές τεχνικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές
• Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
• Επιλογή και αποκλεισμός προσφερόντων
• Κριτήρια αποκλεισμού
• Αποδεικτικά μέσα
• Γενικοί και ειδικοί κανόνες ανάθεσης της «πράσινης» σύμβασης
• Τελική αξιολόγηση συμμετεχόντων οικονομικών φορέων
• Κατακύρωση
• Κατάρτιση και έλεγχος του περιεχομένου της συμβάσεως
• Εφαρμογή των ειδικών περιβαλλοντικών κριτηρίων ανάθεσης
• Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (ΚΚΖ)
• Όροι εκτελέσεως της συμβάσεως
• Κανόνες που διέπουν τους όρους αυτούς
• Όροι εκτελέσεως της συμβάσεως για την προμήθεια αγαθών
• Όροι εκτελέσεως της συμβάσεως για την παροχή υπηρεσιών
• Παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις οικολογικές απαιτήσεις κατά την εκτέλεση.

ΙV. Συναφής με την περιβαλλοντική προστασία νομοθεσία και σχετικές πολιτικές των κρατών-μελών. Κατευθυντήριες οδηγίες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Νομολογία.

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
ΕΥΗ ΛΕΚΚΟΥ 210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 09:30-16:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF  Η “Πράσινη” Δημόσια Σύμβαση...

Επιπλέον σεμινάρια