• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων

 ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

 

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ –  ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  (ΚΥΑ 60967/ΕΞ 2020 & 60970/ΕΞ 2020,  ΦΕk 2425/Β/18.06/2020)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ONLINE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΤΟΧΟΣ
Το σεμινάριο στοχεύει στην άμεση και πλήρη ενημέρωση των  εμπλεκομένων στις ως άνω διαδικασίες τιμολογήσεως,  κατά τρόπο  σαφή και λεπτομερή και με παρουσίαση των αναγκαίων πρακτικών υποδειγμάτων, ώστε  να καταστούν απολύτως κατανοητές οι άμεσα επερχόμενες υποχρεωτικές μεταβολές και να διευκολυνθεί η ταχεία προσαρμογή προς αυτές  και η ανεμπόδιστη ορθή εφαρμογή τους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικούντες και στελέχη των αρμοδίων τμημάτων  α) Οικονομικών Φορέων  και β) Δημοσίων Υπηρεσιών, του στενού και του ευρυτέρου δημοσίου τομέως, ΟΤΑ αμφοτέρων των βαθμών, νομικών τους προσώπων  υπαγομένων στις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων και γ) Συμβούλους των ανωτέρω (Νομικούς, Δικηγόρους, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς, Τεχνικούς-Μηχανικούς, Πληροφορικής κ.ά.) και σε κάθε  ενδιαφερόμενο και  δραστηριοποιούμενο στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών & παροχής υπηρεσιών, υπό την ιδιότητα του αναθέτοντος ή του  υποψηφίου αναδόχου

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
. Εισαγωγή
 Χρήσιμοι ορισμοί
 Σκοπός της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και άμεση εφαρμογή αυτής
 Πεδίο εφαρμογής

ΙΙ. Το Δίκτυο διακίνησης Η.Τ. & η επιχειρησιακή του λειτουργία
 Η κάλυψη των αναγκών για διασυνοριακή ηλεκτρονική σύναψη συμβάσεων, μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων.
 Το Πανευρωπαϊκό Ανοικτό Τεχνολογικό Πρότυπο τεχνολογικών προδιαγραφών (PEPPOL)
 H ειδικώς χρησιμοποιουμένη «αρχιτεκτονική» κατανεμημένου δικτύου “eDelivery”.
 Οι υποχρεωτικοί κανόνες «συμμόρφωσης» του Δικτύου και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας των συναφών πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών τόπων
 Η απαραίτητη διασφάλιση και νόμιμη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 Οι υποχρεωτικοί, εν προκειμένω, κανόνες και τα πρότυπα διαλειτουργικότητος
 Ανταλλαγή πληροφοριών εντός Δικτύου, προδιαγραφές και απαιτήσεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) Eidas
 To ενιαίο Σημείο Πρόσβασης του Κέντρου Διαλειτουργικότητος της ΓΓΠΣΔΔ και ο σημαντικός ρόλος του ως προς την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
 Διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης των δημοσίων συμβάσεων και Δίκτυο: ασφαλής και αξιόπιστη μετάδοση στοιχείων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, πιστοποιημένα σημεία πρόσβασης κ.λπ
 Πραγματοποιούμενοι έλεγχοι επί του τιμολογίου:
 Χαρακτηρισμός τιμολογίου ως «απορριπτέου». δομής, εγκυρότητος, συμβατότητος κ.ά.
 Αποδεκτό τιμολόγιο και προώθηση στον αποδέκτη μέσω διαδικτύου
 Παραλαβή μέσω των ως άνω συστημάτων, χρονοσήμανση, αποστολή αυτοματοποιημένων μηνυμάτων.
 Έναρξη προθεσμιών των οικείων διατάξεων του ν. 4152/2013.
 Τεχνική αδυναμία παραλαβής μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και χρήση του υποσυστήματος ΕΔΗΤ

 Δρομολόγηση “push” και / ή “pull”.
 Ασυμφωνία ηλεκτρονικού τιμολογίου και όρων της συμβάσεως.
 Πιστωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο
 Μοναδικός αριθμός ηλεκτρονικού τιμολογίου και χρήση αυτού ως δικαιολογητικού δαπάνης.
 Πληρωμή & ολοκλήρωση διαδικασίας.
 Διαθεσιμότης των ηλεκτρονικών τιμολογίων προς αρμοδίους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 Χρόνος και τόπος φύλαξης των ηλεκτρονικών τιμολογίων και των δεδομένων πιστοποίησης αυτού . Παρατάσεις και εφαρμοζόμενες διατάξεις.

ΙΙΙ. Ο Εθνικός Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
 Συμφωνία του μορφοτύπου α) με το ευρωπαϊκό πρότυπο , κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 149 ν. 4601/2019 και β) με τους επιχειρησιακούς κανόνες PEPPOL CIUS (Pan-European Public Procurement Online Core Invoice Usage Specification)
 Πεδία του μορφοτύπου, περιεχόμενο και τρόπος συμπλήρωσης ώστε να καλύπτονται με πληρότητα οι ανάγκες τιμολογήσεως των δημοσίων συμβάσεων.

ΙV. Αυστηρή προθεσμία προσαρμογής, εφαρμοζόμενες διατάξεις και διαδικασίες τιμολογήσεως κατά την μεταβατική περίοδο

V. Πρακτικά θέματα, συζήτηση, επίλυση αποριών, πρότυπα υποδείγματα.

Μεθοδολογία Παρουσίασης για on-line παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 280€


Eπικοινωνία, Δηλώσεις Συμμετοχής: 211 0131884-85, e-mail: education@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF   Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΤΟ...

Επιπλέον σεμινάρια