Διαδικασίες Προμηθειών

Διαδικασίες Προμηθειών

ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 19 &  Παρασκευή 20 Μαίου 2022, Ωρες 16:00 – 20:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF

Διαδικασίες Προμηθειών. Ολα τα στάδια του Προμηθευτικού κύκλου από την επιλογή και αξιολόγηση, μέχρι και την κατάρτιση των συμβάσεων με πρακτικά παραδείγματα.

  • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19
  • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου η εμβάθυνση στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες του Τμήματος Προμηθειών και στο σύνολο των σταδίων τους, από την διαπίστωση της ανάγκης για προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών, μέχρι τη σύναψη και κατάρτιση της Συμβάσεως. Παράλληλα, παρέχει πλήρη πρακτική και σε βάθος καθοδήγηση στη διαχείριση των Συμβάσεων, κατά τρόπον εύληπτο και κατανοητό, χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένα ‘best practices’, λαμβάνοντας συγχρόνως υπ’όψιν τις προκλήσεις, δυσκολίες  και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη συνήθη διάρκεια ζωής μίας συμβάσεως (contract life cycle).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και υπαλλήλους  του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα που εμπλέκονται και ασχολούνται με το συγκεκριμένο δύσκολο έργο διαχείρισης των προμηθειών και επιθυμούν να διευρύνουν τις ικανότητες χειρισμού του με τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ι. Εισαγωγικά στοιχεία

• Συναφείς ορισμοί & Βασικές Αρχές που διέπουν τις Προμήθειες
• Η Σημασία και ο ρόλος των Προμηθειών στην σύγχρονη επιχείρηση
• Ο ρόλος & οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων του Τμήματος Προμηθειών και οι σχέσεις τους με τα λοιπά τμήματα της επιχείρησης
• Η διαχείριση των Προμηθειών κατά την διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
• Διαχείριση κόστους προμηθειών και επιπτώσεις στο κόστος της επιχείρησης
• Προμήθειες και Επιχειρηματική Ηθική
• “Best Practices” για την βελτίωση των διαδικασιών των Προμηθειών

II. Διαδικασίες Προμηθειών – Στάδια Προμηθευτικού Κύκλου

• Προγραμματισμός & Οργάνωση Εργασιών – Στάδιο αρχικού εντοπισμού αναγκών, διαμόρφωση αναλυτικών προδιαγραφών .
• Προσδιορισμός και ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής προμηθειών – Καθορισμός απαιτήσεων και τύπου προμηθείας
• Διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών
• Επιλογή & Αξιολόγηση Προμηθευτών / Προσφορών
• Εφαρμογή Διαπραγματευτικών Τεχνικών για την σύναψη Σύμβασης .
• Προσυμβατικό στάδιο.
• Ανάθεση – Συμβατικό Στάδιο.
• Έλεγχος της πορείας των εργασιών & παρακολούθηση της Σύμβασης .
• Ολοκλήρωση του έργου – παράδοση/παραλαβή
• Παραλαβή «υπό επιφύλαξη».
• Διαπίστωση ελαττωμάτων , παραλείψεων κ.λπ.
• Ελαττώματα που επιδέχονται αποκατάσταση και μη.
• Περιπτώσεις δικαιολογημένης αρνήσεως παραλαβής/ καταγγελίας της συμβάσεως/ κηρύξεως εκπτώτου του Προμηθευτού.
• Μετασυμβατικό Στάδιο.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Διαχείριση και Κατάρτιση Συμβάσεων

• Ο ρόλος των Συμβάσεων στις αγοραστικές και προμηθευτικές διαδικασίες – Βασικές Απαιτήσεις
• Ο σχεδιασμός των συμβάσεων και η χρησιμότητά τους στην εφοδιαστική αλυσίδα
• Βασικά συστατικά μέρη – Στοιχεία Συμβάσεων
• Τύποι Συμβάσεων – Διαχωρισμός αναλόγως φορέως και συγκεκριμένης εκάστοτε ανάγκης.
• Τεχνικές κατάρτισης Συμβάσεων. Περιεχόμενο αναγκαίο και δευτερεύον/κατά περίπτωση.
• Διάρθρωση , μέρη , όροι, ρήτρες.
• Ανάλυση των εμπορικών & ειδικών όρων της Σύμβασης
• Διαδικασία διαχείρισης κινδύνου στις Συμβάσεις (Risk Management Process) και Μέθοδοι Τιμολόγησης
• Τήρηση Αρχείου συμβατικών εγγράφων
• Διαχείριση μεταβολών – Τροποποιήσεις, Παρατάσεις , Ανανεώσεις και Πρόσθετες Πράξεις.
• Λήξη ή λύση της συμβάσεως . Τρόποι λύσεως και ενδεχόμενες επιπτώσεις.
• Αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.
• Εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διενέξεων

2. Πρακτικά παραδείγματα – Case studies – Συζήτηση

EΙΣΗΓΗΤΕΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
Κάτοχος MSc Operational Research and Production Management, Brunel University / London, πτυχίου Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Συμβούλων για τις ασφαλείς μεταφορές και ταμίας του Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ). Είναι ο πρώτος πιστοποιημένος εκπαιδευτής για την προετοιμασία του IPMA Certification. Για περισσότερα από 32 χρόνια στέλεχος διοικητικών θέσεων στις εταιρείες MOBIL, BOVIS, LENDLEASE, ΕΛΠΕ και εκπαιδευτής στο Business Development, το Project Management, το Mentoring σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις συνδυάζοντας την τεράστια εμπειρία του στη διοίκηση και το project management με τη θεωρητική γνώση. Ιδρυτής και μέτοχος σε εταιρείες start up, Engineering manager, Brand projects manager, Transportation manager, Reimaging manager, Wholesales manager, Fuel terminals manager σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

Μεθοδολογία παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE

 

(10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

 Eπικοινωνία, Δηλώσεις Συμμετοχής: 210 5200106 – 211 0131884-, e-mail: euromark@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 19 &  Παρασκευή 20 Μαίου 2022, Ωρες 16:00 – 20:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια