Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 25  &  Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021
Ωρες 17:00 – 21:00,

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μέσω πρακτικών παραδειγμάτων. Ενημερωθείτε άμεσα και έγκυρα για τη νέα νομοθεσία

 

 • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19
 • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και ανάλυση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) μέσα από πρακτικά παραδείγματα. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την έννοια και την λογική των διεθνών λογιστικών προτύπων. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοούν αλλά και να καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις βάσει Δ.Λ.Π.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίων εταιρειών οι οποίες συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις βάσει διεθνών λογιστικών προτύπων.

EΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με μεγάλη πρακτική εμπειρία.  Msc & PhD Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κάτοχος μεταπτυχιακού επαγγελματικού τίτλου κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών.  Διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία και πλούσια αρθρογραφική  δράση.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙA

 • Εισαγωγή στο πλαίσιο και τη φιλοσοφία των Δ.Λ.Π
 • Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Δ.Λ.Π
 • Κατάσταση οικονομικής θέσης
 • Κατάσταση συνολικού εισοδήματος
 • Ανάλυση ταμειακών ροών
 • Κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων
 • Λογιστικές πολιτικές και λογιστικές εκτιμήσεις
 • Αναλυτική αναφορά στα βασικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
 • Αποθέματα
 • Ανάλυση αναβαλλόμενης φορολογίας
 • Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
 • Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
 • Προγράμματα παροχών αποχωρήσεως
 • Κόστος δανεισμού
 • Μισθώσεις
 • Έσοδα
 • Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
 • Kέρδη ανά μετοχή
 • Χρηματοοικονομικά Μέσα
 • Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων Συνδεδεμένων Μερών

 

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση

Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

 

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής:
Τηλ 
210-5200106, 2110131884.  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση euromark@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

  ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 25  &  Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 Ωρες 17:00 – 21:00, Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια