• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Δημόσιες Συμβάσεις Εργων Προμηθειών και Υπηρεσιών

Δημόσιες Συμβάσεις Εργων Προμηθειών και Υπηρεσιών

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 19 & Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών στο χώρο της Υγείας – Συμβάσεις ΣΔΙΤ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΤΟΧΟΣ
To σεμινάριο στοχεύει στην ολοκληρωμένη, λεπτομερή και σε βάθος ανάλυση των λειτουργιών όλων των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία  διαγωνιστικών διαδικασιών, παρακολουθώντας κάθε αναγκαίο στάδιο και «βήμα» τους, ώστε οι εμπλεκόμενοι να είναι σε θέση να τις ενεργοποιούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, να τις παρακολουθούν καθ’ όλη την πορεία τους  με πληρότητα και επάρκεια, χωρίς κίνδυνο βλαπτικών και ζημιογόνων παραλείψεων και να επιτυγχάνουν με ευχέρεια το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη  και υπαλλήλους Αναθετουσών Αρχών Αναθετόντων και Οικονομικών Φορέων, Νομικούς  – Τεχνικούς και Οικονομικούς  Συμβούλους τους, Δικηγόρους  και σε κάθε εν γένει εμπλεκόμενο στον συγκεκριμένο τομέα, με ενασχόληση μόνιμη ή περιστασιακή, που άπτεται της προετοιμασίας, συμμετοχής, κατάρτισης και/ή σύναψης, παρακολούθησης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων  όλων των κατηγοριών, σε εθνικό ή ευρωενωσιακό επίπεδο

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ι. Εισαγωγή

Γενικοί κανόνες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Δικαιούμενοι συμμετοχής

Προβλεπόμενες  επί μέρους διαγωνιστικές διαδικασίες

 • Ανοικτή διαδικασία
 • Κλειστή διαδικασία
 • Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
 • Ανταγωνιστικός διάλογος
 • Σύμπραξη καινοτομίας
 • Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση
 • Συνοπτικός διαγωνισμός
 • Απευθείας ανάθεση
 • Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοηθείας

 Ηλεκτρονικά μέσα σύναψης συμβάσεων

 • Δυναμικά συστήματα αγορών
 • Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
 • Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

ΙΙ. Επιλογή διαδικασίας – Ειδικοί κανόνες, τεχνικές, προθεσμίες και στάδια ανά διαγωνιστική διαδικασία 

 • Συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων – τα προβλεπόμενα όρια της διετίας 01/01/2020-31/12/2021
 • Προκαταρκτικό στάδιο
 • Συγκρότηση & τήρηση φακέλου
 • Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις
 • Εξασφάλιση επαρκείας προϋπολογισμού
 • Ωριμότητα
 • Περιεχόμενο εγγράφων του φακέλου της σύμβασης
 • Τεχνικές προδιαγραφές
 • Σήματα & προστασία δικαιωμάτων.
 • Υποδιαίρεση σε τμήματα
 • Καθορισμός προθεσμιών
 • Ποινικές ρήτρες
 • Έναρξη της διαδικασίας
 • Προκαταρκτική προκήρυξη ή προκήρυξη  σε εθνικό και ευρωενωσιακό πεδίο
 • Δημοσιεύσεις, αναρτήσεις, γνωστοποιήσεις.
 • Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της συμβάσεως.
 • Προσκλήσεις προς υποψηφίους αναδόχους
 • Εγγυήσεις
 • Κριτήρια επιλογής & αναθέσεως
 • Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
 • Λόγοι αποκλεισμού
 • Στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων
 • Υπεργολαβίες
 • Υποβολή ΕΕΕΣ & αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 ν. 4412/2016
 • Πρότυπα διασφάλισης ποιότητος και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Αποσφράγιση προσφορών
 • Αξιολόγηση
 • Αντιστροφή σταδίων (ανοικτή διαδικασία)
 • Κοινοποίηση αποφάσεως
 • Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών – Προθεσμίες
 • Οψιγενείς μεταβολές
 • Προσυμβατικός έλεγχος
 • Κατακύρωση
 • Σύναψη συμβάσεως

 

ΙΙΙ.  Τα όργανα διενεργείας των  διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων

 • Όργανα γνωμοδοτικά-εισηγητικά, αξιολογητικά και όργανα λήψεως των αποφάσεων.
 • Συγκρότηση, σύνθεση, αριθμός μελών, ιδιότητες, θητεία, λειτουργία.
 • Αρμοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις, ασυμβίβαστα, κωλύματα.

 

 1. IV. Έννομη Προστασία

Ενστάσεις, Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Δικαστική προστασία

V. Πρακτικά θέματα & παραδείγματα, συζήτηση, επίλυση αποριών

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

 

 • Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στο τηλ: 211/0131885 & 211/0131886

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

   ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 19 & Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Δημόσιες...

Επιπλέον σεμινάρια