• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) και η νομική του πλευρά

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) και η νομική του πλευρά

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, Ωρες 16:00 – 21:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce). Η νομική πλευρά και η προστασία της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, των ηλεκτρονικών συμβάσεων και των συναφών ψηφιακών αγαθών.

ΣΚΟΠΟΣ
Τo σεμινάριο  αποβλέπει στην πλήρη, λεπτομερή και εμπεριστατωμένη  ενημέρωση των ενδιαφερομένων  ως προς το ισχύον νομικό πλαίσιο ,  που εφαρμόζεται  σε εθνικό επίπεδο  μετά την εναρμόνιση  προς τις απαιτήσεις  των  αντιστοίχων  διατάξεων της Ε.Ε. (Οδηγιών –Κανονισμών)  και διέπει την  διαρκώς  διευρυνομένη  ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.  Στοχεύει ,κυρίως,  στην αποτύπωση των νομικών πτυχών, την   αντιμετώπιση των υποχρεώσεων και  την ικανοποίηση των δικαιωμάτων που  γεννώνται  κατά την άσκηση  της δραστηριότητος  αυτής, ώστε να επιτυγχάνεται  η συνεχής νόμιμη  και απρόσκοπτη  λειτουργία  της και το επιθυμητό αποτέλεσμα της περαιτέρω  ανάπτυξης του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Νομικούς Συμβούλους, Διοικητικά – Οικονομικά  και λοιπά  Στελέχη  Επιχειρήσεων  του ως άνω αντικειμένου  και  συναφών   δραστηριοτήτων  αλλά και σε όσους σχεδιάζουν την επέκταση  των  επαγγελματικών ενδιαφερόντων τους στην  εν γένει ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και τους κλάδους αυτής, Ελεύθερους Επαγγελματίες Δικηγόρους

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Βασικό εθνικό νομοθετικό πλαίσιο: νόμοι 4624/2019, 4512/2018, 2251/1994 (όπως κωδικοποιηθείς με την υπ΄αριθμ. 5338/2018 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης ισχύει σήμερα), 3471/2006, Π.Δ. 131/2003, Υπ.Απ. Υπ.Οικονομίας & Ανάπτυξης 85090/2018, 5338/2018, 31619/2017

• Το ηλεκτρονικό εμπόριο ως υποσύνολο του ηλεκτρονικού «επιχειρείν».
• Μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου και επιχειρηματικότητα ασκουμένη διαδικτυακά.
• Ηλεκτρονικές συναλλαγές και ηλεκτρονική υπογραφή : γενικό και ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, σε ευρωενωσιακό και εθνικό επίπεδο, που διασφαλίζει την διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και την νομική αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών ως αντιστοίχων με τις χειρόγραφες.
• Συμβάσεις «από απόσταση»: α) πωλήσεων και β) παροχής υπηρεσιών.
• Eιδικές διατάξεις επί παροχής εξ αποστάσεως χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Χρήσιμοι Ορισμοί
• Πωλητής (προμηθευτής) και πάροχος εξ’ αποστάσεως: βασικές αρχές και υποχρεώσεις έναντι της διοικήσεως και των καταναλωτών.
• Αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία υποχρεωτικώς καταχωρούμενα στο ΓΕΜΗ.
• Η προστασία του καταναλωτή: εφαρμοστέες διατάξεις, μέσα προστασίας, διαδικασία πληροφόρησης , προσυμβατικό στάδιο, γνωστοποίηση συμβατικών όρων κ.λπ.
• Το δικαίωμα υπαναχώρησης: προϋποθέσεις και τρόπος ασκήσεως, εξαιρέσεις, προθεσμίες, αμοιβαίες υποχρεώσεις (προμηθευτή-παρόχου/καταναλωτή) .Παραγόμενα από την άσκησή του αποτελέσματα.
• Συμβάσεις «συνδεδεμένες» (δευτερεύουσες). Η τύχη τους μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.
• Πληρωμές γενόμενες πριν την υπαναχώρηση ή την εκπνοή της προθεσμίας προς άσκησή της και επιστροφή των, τυχόν, καταβληθέντων ποσών.
• Συμβατικές ρήτρες άκυρες και καταχρηστικές .
• Ο κίνδυνος απωλείας ή βλάβης , ως προς τα αγαθά που συνιστούν το αντικείμενο των ως άνω ηλεκτρονικών συμβάσεων. Δυνατότης μεταβίβασής του στον καταναλωτή υπό προϋποθέσεις.
• Η ευθύνη του πωλητή/παρόχου και η νόμιμη εγγύηση.
• Η παροχή εμπορικής εγγυήσεως.
• Η θεσμοθετημένη υποχρέωση του πωλητού/παρόχου για προστασία της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή. Ειδικώς εφαρμοζόμενες διατάξεις επί ανηλίκων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
• Διαφήμιση επιτρεπτή, συγκριτική, επιθετική κ.ά. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που στοχεύουν στην στρέβλωση της οικονομικής συμπεριφοράς του καταναλωτή και της ελεύθερης βούλησής του.
• Ο Κώδικας Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
• Η ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Καθήκοντα, εξουσίες, διαδικασία συζητήσεως ενώπιόν του των υποβαλλομένων καταγγελιών.
• Η εξωδικαστική επίλυση διαφορών και ο φιλικός διακανονισμός. Αρμόδιες Επιτροπές, συγκρότηση , καθήκοντα και λειτουργία τους.
• Η δικαστική επίλυση : νομιμοποιούμενοι διάδικοι, αρμόδια κατά τόπον και καθ’ ύλην δικαστήρια.
• Επιβαλλόμενες κυρώσεις.

EΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tσοχαλή Ματίνα ΤΗΛ: 210 5284325, 2114024187 Email: Matina.tsochali@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, Ωρες 16:00 – 21:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Ηλεκτρονικό...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια