• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης: O νέος νόμος και οι επαναστατικές μεταβολές

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης: O νέος νόμος και οι επαναστατικές μεταβολές

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 5  & Τρίτη  Οκτωβρίου 2020, Ωρες 10:00 – 15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης»: O νέος νόμος 4710/2020 (ΦΕΚ 142A/23.07.2020) και οι επαναστατικές μεταβολές που αυτός επιφέρει στον χώρο της αυτοκίνησης

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
To σεμινάριο, με δεδομένη την πολυπλοκότητα και την ανάγκη κάλυψης των πολυεπίπεδων  ζητημάτων  που τίθενται ως προς την επίτευξη της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων, στοχεύει στην λεπτομερή, σαφή και σε βάθος ανάλυση των ως άνω διατάξεων, με έμφαση στις συγκεκριμένες νομοθετικές επιταγές, στις προβλεπόμενες απαραίτητες παρεμβάσεις (λειτουργικές, διοικητικές, πολεοδομικές, χωροταξικές κ.λπ) που ο νέος νόμος απαιτεί, αλλά και στα παρεχόμενα, ως αντιστάθμισμα, οικονομικά και φορολογικά (κυρίως) κίνητρα που αυτός προσφέρει προς όλους τους εμπλεκομένους (ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς και οντότητες, απλούς χρήστες κ.ά.)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε, Διευθυντικά και ανώτερα στελέχη του Δημοσίου & του Ιδιωτικού Τομέως, κυρίως δε των ΟΤΑ και ιδιωτικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε δραστηριότητες παραγωγής, εισαγωγής & εμπορίας Η/Ο, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών,   παροχής των προβλεπομένων κατά τα άνω υποστηρικτικών για την ηλεκτροκίνηση υπηρεσιών,  ελευθέρους επαγγελματίες με συναφές αντικείμενο (ΙΤs, Μηχανολόγους, Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους, Υπευθύνους Ασφαλείας, Πυρασφαλείας, Αρχιτέκτονες – Πολεοδόμους & Υπευθύνους Χωροταξικών και Κτιριακών Σχεδιασμών, Οικονομολόγους, Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Δικηγόρους και Νομικούς ) και σε κάθε εν γένει ενδιαφερόμενο να εμβαθύνει, με πληρότητα και ακρίβεια, στο συγκεκριμένο νέο και προκλητικό γνωστικό αντικείμενο

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
 • Κίνητρα αδειοδότησης μονάδων παραγωγής Η/Ο και αγαθών ή ειδών Η/Ο.
 • Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους και απαγόρευσης εισαγωγής σε παλαιά, ρυπογόνα μεταχειρισμένα οχήματα.
 • Απαλλαγές από το εισόδημα, εφ’ όσον πρόκειται για δαπάνες ιδιόκτητου ή κατά παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
 • Προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, εφ’ όσον αφορούν επιχειρήσεις, οχήματα παραχωρούμενα  στους εργαζομένους τους και προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Φορολογικές αποσβέσεις στα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
 • Εξαίρεση αγοράς αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων από την ετησία αντικειμενική δαπάνη και δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
 • Ειδικώς προβλεπόμενα κίνητρα προς επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα  ηλεκτρικά οχήματα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της περιφερείας Πελοποννήσου

 

 • H ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο
 • Οι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. ). Προϋποθέσεις σύστασης, σκοπός, μορφές, περιεχόμενο προσφερομένων υπηρεσιών.
 • Ο ρόλος των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.) και των Φορέων Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.)
 • Το υπό σύσταση Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.)
 • Υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων μέσω του Μ.Υ.Φ.Α.Η.
 • Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φορτίου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΦΟ.Σ.Ε.Φ.Η.Ο.). Δικαιούμενοι να δραστηριοποιηθούν στον συγκεκριμένο τομέα. Κανόνες που διέπουν την λειτουργία τους.
 • Τιμολόγηση υπηρεσιών επαναφόρτισης. Μέθοδοι υπολογισμού, όροι χρήσεως εκ μέρους των χρηστών, αρχικές και πρόσθετες χρεώσεις, διαφάνεια και υποχρέωση προηγουμένης ενημερώσεως επί της τιμολογιακής πολιτικής των παρόχων.
 • Επεξεργασία δεδομένων ταυτοποίησης φυσικών προσώπων/χρηστών. Προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ενωσιακό και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο (GDPR & Ν 4624/2019).
 • Ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο.
 • Ελεύθερη  ανάπτυξη ή μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, κατά περίπτωση.
 • Ειδικές διατάξεις ως προς την διενέργεια εκ μέρους των ΟΤΑ ανοικτών διαγωνισμών παραχωρήσεως συναφών δικαιωμάτων.
 • Προβλεπόμενα αναγκαία και δυνητικά κριτήρια αξιολογήσεως των προσφορών. Υποχρεωτική συμπερίληψη, μεταξύ αυτών, του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών, του χρόνου υλοποιήσεως, της λειτουργικής διαθεσιμότητος και λοιπών ρητώς προβλεπομένων.

 

 • ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
 • Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Η/Ο από ΟΤΑ
 • Χωροθέτηση χώρων στάσης / στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ οχημάτων με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο
 • Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο για ΑμεΑ
 • Σήμανση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

 

 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
 • Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις παρ. 2 έως 7 του άρθρου 8 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (L 153), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 (L 156).
 • Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε νέα κτίρια
 • Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε ήδη υφιστάμενα κτίρια
 • Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους που στεγάζονται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Προϋποθέσεις εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε κτίρια
 • Εξαίρεση από την έκδοση αδείας και/ή την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακος
 • Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4495/2017
 • Μέτρα πυροπροστασίας – Τροποποίηση του άρθρου 6 του π.δ. 41/2018
 • Προδιαγραφές ηλεκτρικής εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο – Σύνδεση στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

 

 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
 • Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ηλεκτροκίνηση.
 • Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση.

 

EΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, Μεταπτυχιακός  τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας, Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων  και αρθρογράφος της  μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής ΕΤΒΑ Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

Μεθοδολογία παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 380€

 Eπικοινωνία, Δηλώσεις Συμμετοχής: 211 0131884-85, e-mail: education@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

  ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 5  & Τρίτη  Οκτωβρίου 2020, Ωρες 10:00 – 15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια