• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στις Εργασιακές Σχέσεις

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στις Εργασιακές Σχέσεις

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για Ιδρύματα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου

Δευτέρα 16 & Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 10:00-16:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Προστασία των Προσωπικών  Δεδομένων (GDPR) στις Εργασιακές Σχέσεις   όπως ορίζει ο Ν.4624/2019.  Υποχρεώσεις και διακαιώματα.

  •  Υποχρεωτική Κατάρτιση & τήρηση του αναγκαίου εσωτερικού κανονισμού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Υπόδειγμα
  • Λοιπά συμπληρωματικά μέτρα οπου αφορούν τις Εργασιακές Σχέσεις

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η λεπτομερής και σε βάθος  ενημέρωση των συμμετεχόντων ως προς τις διατάξεις του εθνικού νόμου, που συμπληρώνουν τον GDPR και οριοθετούν τα μέτρα εφαρμογής του στο πεδίο των  εργασιακών σχέσεων, ώστε να κάνουν ορθή και αποτελεσματική χρήση των δικαιωμάτων τους, με παράλληλη ισόρροπη διασφάλιση των δικαιωμάτων  των εργαζομένων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε
Υπεύθυνους & στελέχη τμήματος προσωπικού ιδρυμάτων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου
Νομικούς συμβούλους αυτών,
Ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους-λογιστές οι οποίοι συμβουλεύουν τους συγκεκριμένους εργοδότες και παρακολουθούν την τήρηση της νομοθεσίας στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί αναλυτικό υπόδειγμα του υποχρεωτικού κανονισμού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις κατ’απαίτηση του νέου εθνικού νόμου για το GDPR

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί αναλυτικό υπόδειγμα του υποχρεωτικού κανονισμού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις κατ’απαίτηση του νέου εθνικού νόμου για το GDPR

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
– Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.
Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του εργοδότη.
– Η εθνική διάταξη ως προς την «ρήτρα ανοίγματος» της παρ. 1 του άρθρου 88 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
Η αντίστοιχη προσαρμογή και εφαρμογή της τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα.
– Η νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων.
– Δεδομένα επεξεργαζόμενα πριν την κατάρτιση (προσυμβατικό στάδιο), κατά την διάρκεια ισχύος και μετά την λήξη της εργασιακής συμβάσεως.
– Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (πρώην «ευαίσθητων», κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 9 GDPR: πότε είναι επιτρεπτή, ποιών δικαιωμάτων την άσκηση καλύπτει και/ή την εκπλήρωση ποιών νομίμων υποχρεώσεων αφορά.
– Εξαιρετικές περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εργαζομένου, (βιομετρικών, γενετικών κ.ά).
– Επιτρεπτό ή μη της χρήσεως συστημάτων καταγραφής και επιτήρησης στον χώρο εργασίας αλλά και εκτός αυτού (γεωεντοπισμού κ.ά.).
– Δυνατότης ειδικών – τομεακών ρυθμίσεων.
– Αναγκαιότητα για τη διενέργεια ορισμένων επεξεργασιών: στάθμιση και εξισορρόπηση μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων του εργαζομένου και συμφερόντων του εργοδότη («ήπια ισορροπία», άρθρο 27 νέου νόμου).
– Ειδικοί κανόνες, εφαρμοζόμενοι για την διασφάλιση της προστασίας και των ελευθεριών των εργαζομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης. Δυνατότης θεσπίσεως αυτών και μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88, παρ. 1 GDPR. – H αναγκαία, πλέον, λήψη μέτρων καταλλήλων και ειδικών, για την διαφύλαξη της αξιοπρεπείας των εργαζομένων, των εννόμων συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.
– Η σημασία της εφαρμογής της αρχής της διαφάνειας κατά την επεξεργασία αλλά και τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός ομίλου επιχειρήσεων ή εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα.
– Ειδικά μέτρα και υποχρεώσεις σε περίπτωση διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων.
– Επεξεργασία ειδικών δεδομένων του άρθρου 9 του Κανονισμού, προς αξιολόγηση της επιλεξιμότητας για ανάθεση εργασίας.
– Χειρόγραφη επεξεργασία ή καταγραφή προσωπικών δεδομένων – προστασία, αρχειοθέτηση και / ή καταστροφή.
– Η κατ’εξαίρεση παρεχομένη συγκατάθεση του εργαζομένου, ως νομική βάση επεξεργασίας. Ελεύθερη επιλογή ή μη; Περιπτώσεις ανεκτού, τρόπος παροχής και περιεχόμενο αυτής, ώστε να θεωρηθεί σύννομη και εκμεταλλεύσιμη. Συναφή δικαιώματα του εργαζομένου και υποχρεώσεις του εργοδότη.
– Ο νέο-εισαγόμενος ειδικός Κανονισμός Χρήσης Επικοινωνιακών Μέσων & Μέσων Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στους χώρους ή για τους σκοπούς της εργασίας ή μέσων που έχουν διατεθεί σε αυτούς από τον εργοδότη – Περιεχόμενο και Υπόδειγμα
– Η υποχρεωτική, πλέον, εκ μέρους του εργοδότη έγγραφη και ατομική ενημέρωση των εργαζομένων για την χρήση των δεδομένων τους, τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία τους και ό,τι συναφές προς αυτήν.

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
ΕΥΗ ΛΕΚΚΟΥ 210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για Ιδρύματα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου Δευτέρα 16 & Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 10:00-16:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα,...

Επιπλέον σεμινάρια